English

ПРОЕКТИ  "ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ" Комплекс за преработка на тежки остатъци

"ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД е най-голямото нефтопреработващо предприятие на Балканския полуостров. Дружеството е структуроопределящо не само за бургаския регион, но и за цялата страна.

Дружеството има капацитет за преработка на 9,5 млн. т. нефт на година. Технологичната верига на Рафинерията освен мощности за първична преработка на нефт – инсталации за атмосферна и вакуумна преработка има силно развита верига за вторична преработка на нефтените деривати – Каталитичен крекинг /FCC/, Каталитичен риформинг /CCR/, Висбрекинг, Сярно кисело алкилиране, Производство на сярна киселина, МТБЕ, Хидроочистки на дизелови фракции и керосин, Хидроочистка на бензин /PRIME-G/, Газофракциониращи инсталации, Клаус процеси, Полипропилен и др. Дружеството разполага с морски, железопътни и автотранспортни терминали.

През 2010г е завършено строителството и са въведени в експлоатация три нови инсталации, произвеждащи продукция по последния европейски стандарт Евро-5 – Хидроочистка на дизелово гориво ХО-5 с капацитет 1.7 млн.т/г, Хидрообезсерване на бензин ХОБ-1 с капацитет 1.1 млн.т/г и Регенерация на метилдиетаноламин с капацитет 0.4 млн.т/г. Извършена е реконструкция на инсталациите за атмосферна дестилация АД-4, вакуумна дестилация на мазут ВДМ-2, където освен замяна на основно оборудване са подменени морално остарелите блокове за управление на технологичния процес с последно поколение системи. Модернизирана е основно системата за производство и разпределение на водорода и е инсталирана нова съвременна компресорна станция. Изграден е технологичен блок за очистка от микропримеси на пропан-пропиленовата фракция от Каталитичен крекинг до полимеризационна чистота. Направена е основна реконструкция и е въведен в постоянна експлоатация воден блок №9. Всички реконструирани и построени нови технологични обекти са приведени в единен команден център с изградена модерна мрежова инфраструктура с двойно резервиране на управлението и оборудвана със системи за надеждно и безопасно управление на технологичните процеси. Към настоящия момент управлението над 90% от технологичните инсталации се извършва от единната операторна зала.

В резултат на значителните инвестиции на Компания "ЛУКОЙЛ" в цялостното реновиране и модернизиране на производствените мощности, както и въвеждането на най-съвременен мениджмънт, "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" АД днес е модерно нефтопреработвателно предприятие, работещо в съответствие с водещите световни стандарти.

Независимо от постигнатото Компания "ЛУКОЙЛ" не спира до тук плановете си за развитие на бургаската рафинерия. В следващите няколко години "ЛУКОЙЛ" планира строителството на супермодерен технологичен комплекс за дълбочинна преработка на гудрон с капацитет 2.5 млн.т/г на стойност над 1.0 млрд.$. Новите мощности ще повишат дъбочината на преработка от 76% на 90% и ще обезпечат производството на котелно гориво със съдържание на сяра съгласно европейските изисквания под 1%.
 
СР ИНЖЕНЕРИНГ ООД. Всички права запазени!